Zoek
Sluit dit zoekvak.

In de praktijk

Hoe werkt het ‘PGA Voetbal’?

Voetbalclub, politie en het OM stemmen onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders van voetbalvandalisme en geweld aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder ook racisme en discriminatie. Per orderverstoorder kijkt het PGA welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan (vroeg)signalering van misstanden en misdragingen en een afhandeling op maat. Deze werkwijze draagt bij aan het beheersbaar houden van problematiek in het voetbal. Op basis van een (verkregen) informatiepositie kan het PGA adequaat optreden wanneer het toch mis dreigt te gaan en escalatie voorkomen. 

Casusoverleg

Om een gezamenlijke informatiepositie op te bouwen ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal vindt er frequent een PGA-overleg plaats waarin casuïstiek over voetbalgerelateerde incidenten en betrokken supporters worden besproken. Hierbij zijn partijen (Gemeente, Politie, OM en de BVO) uit het samenwerkingsverband aanwezig onder regie van de gemeente. 

In het casusoverleg wordt besproken welke maatregel(en) aan de betrokken supporter opgelegd kunnen worden. Na inventarisatie van mogelijke maatregelen, behoeften en wensen stelt de lokale vierhoek een plan van aanpak op met daarin voorgestelde interventies. Bijvoorbeeld een interventie met een wijkagent en/of de BVO, een doorverwijzing naar de gedragscommissie tot een strafrechtelijke maatregel. 

Stappenplan

Stap 1: Vraagstelling

Bij de vraagstelling wordt een casus ingebracht. Hierbij is het belangrijk om het achterliggende doel van degene die de casus inbrengt te achterhalen. Daarnaast maken partijen inzichtelijk wat de historie is van de casus, welke organisaties al betrokken zijn (geweest) en welke interventies (al) zijn ingezet.

Stap 2: Beeldvorming

Bij beeldvorming brengen alle aanwezigen de relevante informatie in die zij mogen delen waardoor een gezamenlijk beeld ontstaat van de casus (aard en omvang problematiek, oorzaken en mogelijke gevolgen). Op basis van het verkregen beeld kan een triage* plaatsvinden.

Stap 3: Oordeelsvorming

Bij de oordeelsvorming vormen de betrokkenen een oordeel over de geconstateerde problematiek en wegen zij mogelijke interventies tegen elkaar af die zij kunnen inzetten in de casus ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak van de ordeverstoorder.

Stap 4: Besluitvorming

Bij besluitvorming stellen deelnemers tijdens het casusoverleg een definitief plan van aanpak vast. Een aanpak bestaat uit 1 of meerdere interventies. Dit zijn interventies uit het strafrecht, bestuursrecht en civielrecht. Daarnaast zijn er alternatieve trajecten beschikbaar voor een persoonsgerichte aanpak. Zie voor meer informatie de toolkit op deze website.

Stap 5: Bewaken van de aanpak

Bij het bewaken van de aanpak worden de (voorlopige) resultaten van de persoonsgerichte aanpak van de ordeverstoorder gemonitord en gaat men na of de (voorgenomen) interventies uit het plan van aanpak succesvol worden uitgevoerd. De regisseur (gemeente) ziet erop toe dat de persoonsgerichte aanpak van de ordeverstoorder daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat dit leidt tot het beoogde resultaat.

Randvoorwaarden PGA VOETBAL

Een goede informatiepositie:
Een goede gezamenlijke informatiepositie is een vereiste om interventies gericht en in samenhang onder regie van de gemeente in te zetten. Om informatie rechtmatig en doelmatig te kunnen delen is een convenant en een privacy protocol vereist.

Voldoende kennis/expertise:
Voor alle stappen in het werkproces zijn voldoende hulpmiddelen en instrumenten om misstanden en misdragingen te signaleren een vereiste. Ook heeft het PGA-samenwerkingsverband hulpmiddelen nodig om informatie aan te dragen voor het PGA-casusoverleg. Zie bijvoorbeeld de applicatie PGA Voetbal
[link] welke beschikbaar gesteld kan worden door ons ondersteuningsteam. 

Commitment:
Betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is cruciaal voor het slagen van de persoonsgerichte aanpak. Partijen maken voldoende capaciteit en middelen vrij om deel te nemen aan het PGA-casusoverleg en de opgelegde interventies uit te voeren. Dit betekent dat gemeente, politie, OM en de BVO een medewerker afvaardigen naar het PGA-casusoverleg met voldoende doorzettingsmacht in de eigen organisatie. 

Convenant:
Betrokken partijen kunnen een samenwerkingsconvenant opstellen én ondertekenen om de PGA samenwerking te bekrachtigen. In dit convenant kunnen de beoogde doelstellingen, vereiste capaciteit en middelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partners worden opgenomen.

Video afspelen