Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Aanpak Top-X

De Aanpak Top-X is een persoonsgerichte methodiek die wordt gebruikt bij het aanpakken van criminaliteit en overlast. Het is een samenwerking tussen verschillende instanties, zoals de politie, gemeente, woningcorporaties, jeugdzorg en het Openbaar Ministerie.

Doelgroep

De doelgroep van de Aanpak Top-X zijn jongeren tussen de 12 en 27 jaar die te maken hebben met problematiek in verschillende levensgebieden, zoals onderwijs, werk, wonen, criminaliteit, verslaving en zorg. Deze jongeren hebben vaak meervoudige en complexe problemen. De Aanpak Top-X biedt extra ondersteuning en begeleiding aan deze jongeren, om zo hun kansen op een goede toekomst te vergroten.

Doel

Het doel is om de criminaliteit en overlast die de doelgroep veroorzaakt, terug te dringen. De aanpak is gericht op het verminderen van recidive en het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in een bepaalde buurt of gemeente.

Werkwijze

De aanpak moet de negatieve spiraal waarin criminele jongeren zich bevinden, doorbreken.

De Aanpak Top-X omvat verschillende maatregelen, zoals intensieve controle, begeleiding en samenwerking tussen verschillende instanties. Denk aan politie, gemeente en hulpverleningsorganisaties en speciale preventieprogramma’s.

Hiervoor wordt er een multidisciplinair team samengesteld. Dit team werkt aan het in kaart brengen van de problemen, het bundelen van informatie en het opstellen van een integrale aanpak.

De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

  • Identificatie en inventarisatie: Er wordt gekeken welke jongeren in aanmerking komen voor de aanpak. Dit kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op politieregistraties.
  • Analyse en prioritering: Er wordt gekeken naar de ernst van de criminaliteit en de impact.
  • Interventie: Er worden interventies en maatregelen ingezet. Dit kan onder andere bestaan uit intensieve begeleiding, hulpverleningstrajecten, preventieve activiteiten en handhaving.
  • Samenwerking: De verschillende partners werken samen om de aanpak zo effectief mogelijk te maken. Er wordt informatie gedeeld, overleg gevoerd en gezamenlijke acties ondernomen.
  • Monitoring en evaluatie: De resultaten van de aanpak worden gemonitord en geëvalueerd. Op basis daarvan kan de aanpak worden bijgestuurd en verbeterd.

 

Organisatie

In de meeste regio’s wordt de aanpak Top-X uitgevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis. Betrokken partners bij een Top-X aanpak zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, verslavingszorg, penitentiaire inrichting, reclassering, maatschappelijke opvang en overige zorginstanties.

Meer informatie

Gemeenten, politie of Openbaar Ministerie kunnen iemand aanmelden bij een Zorg- en Veiligheidshuis (zorgenveiligheidshuizen.nl) voor de Top-X aanpak. Vanwege de ernst van de problematiek wordt de driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) hierbij vaak betrokken.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen