Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Burgemeestersbevel twaalfminners

De burgemeester kan een bevel geven dat een kind jonger dan twaalf jaar zich binnen de gemeente niet onbegeleid op bepaalde plekken mag bevinden. Of dat het kind tussen 20.00 en 06.00 uur niet onbegeleid op straat (of een andere publiek toegankelijke plek) mag zijn. Daar dienen de ouders/verzorgers vervolgens op toe te zien. Als de ouders/verzorgers het bevel van de burgemeester opzettelijk niet naleven, kunnen zij strafrechtelijk worden vervolgd.

Dit burgemeestersbevel is mogelijk op grond van artikel 172b van de Gemeentewet. Dat artikel is speciaal geïntroduceerd ten behoeve van de Voetbalwet (MBVEO).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het Burgemeestersbevel twaalfminners zijn:

  • Het kind heeft herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde verstoord. Het hoeft hierbij niet te gaan om een groep die uitsluitend uit twaalfminners bestaat;
  • Er bestaat ernstige vrees voor verdere verstoringen van de openbare orde. 
  • Het kind wordt begeleid door een persoon die het gezag over hem uitoefent of door een andere meerderjarige, bijvoorbeeld een volwassen familielid. De burgemeester kan, naast de persoon of personen die het gezag uitoefenen over een minderjarige, maximaal twee andere meerderjarigen aanwijzen ter begeleiding.
  • De burgemeester baseert een bevel op een gedocumenteerd dossier. Het dossier beargumenteert de noodzaak van het opleggen van het bevel boven andere interventiemogelijkheden. 

Termijn

Het Burgemeestersbevel twaalfminners kan voor maximaal drie maanden worden opgelegd. Voor welke periode het bevel precies wordt opgelegd, hangt af van de frequentie, de aard en de ernst van de overlast, maar ook van de achtergrond van het kind.

De maatregel kan worden aangepast, indien nieuwe feiten en omstandigheden daar aanleiding toe geven. De maatregel kan worden ingetrokken als blijkt dat er voldoende garanties zijn dat herhaling is uitgesloten.

Uitwedstrijden

Indien de burgemeester vreest dat het kind ook in een andere gemeente de openbare orde zal verstoren, mag het burgemeestersbevel (zoals het bevel Twaalfminners) tevens in een andere gemeente worden opgelegd (voor bijvoorbeeld uitwedstrijden). De burgemeester van een andere gemeente kan de burgemeester daar ook om vragen.

 

Bekendmaking

Het burgemeestersbevel wordt schriftelijk (middels een beschikking) uitgereikt aan de perso(o)n(en) die het gezag heeft/hebben over de minderjarige. In de beschikking staat op grond van welke gedragingen het bevel wordt opgelegd en op welke plaatsen en tijdstippen de geadresseerde de openbare orde heeft verstoord. 

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen