Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Meldplicht opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een meldplicht opleggen, al dan niet in een andere gemeente (meestal de woonplaats van de ordeverstoorder). De ordeverstoorder moet zich dan bij een nader aangegeven instantie (meestal het politiebureau) op een nader aangegeven tijdstip (meestal tijdens de voetbalwedstrijd) melden. Het doel van de meldplicht is om de overlast te verminderen. Een meldplicht opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Een meldplicht is mogelijk op grond van artikel 172a van de Gemeentewet. Dat artikel is speciaal geïntroduceerd ten behoeve van de Voetbalwet (MBVEO).

Voorwaarden

De voorwaarden voor een meldplicht, opgelegd door de burgemeester, zijn:

  • Er is sprake van een persoon die individueel of in groepsverband de openbare orde ernstig of herhaaldelijk heeft verstoord of bij groepsgewijze ordeverstoring een leidende rol heeft gehad;
  • Er bestaat ernstige vrees voor verdere verstoringen van de openbare orde. Dit moet blijken uit concrete aanwijzingen, bijvoorbeeld het feit dat een persoon in het verleden betrokken is geweest bij ordeverstoringen*. 
  • Voordat de burgemeester een meldplicht oplegt, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. (Artikel 4:8 Awb) 

Van een bevel zich te melden in een andere gemeente, wordt tijdig mededeling gedaan aan de burgemeester van die gemeente.

* Herhaaldelijke ordeverstoring was tot 2022 een voorwaarde. Door aanscherping van de MBVEO is dat bij ernstige verstoring van de openbare orde nu niet langer het geval.

Termijn

De burgemeester kan een meldplicht opleggen voor negentig afzonderlijke dagen. Deze dagen kunnen verspreid worden over een periode van maximaal twee jaar. 

Voor welke periode een meldplicht wordt opgelegd, hangt af van de frequentie, de aard en de ernst van de overlast, maar ook van de achtergrond van de ordeverstoorder.

De maatregel kan worden uitgebreid of verlengd, indien nieuwe feiten en omstandigheden daar aanleiding toe geven. Een meldplicht kan maximaal drie keer met negentig dagen worden verlengd. De maatregel kan worden ingetrokken als blijkt dat er voldoende garanties zijn dat herhaling is uitgesloten.

Bekendmaking

Een meldplicht wordt (middels een beschikking) schriftelijk bekendgemaakt aan de betrokken overlastgever. In de beschikking staat op grond van welke gedragingen de meldplicht wordt opgelegd en op welke plaatsen en tijdstippen de geadresseerde de openbare orde heeft verstoord. 

Aanvullende maatregelen

De meldplicht kan ook door de burgemeester worden ingezet als versterking van een stadionverbod. De burgemeester moet de noodzaak van deze aanvullende maatregel wel goed motiveren. 

De voorwaarden voor een meldplicht als versterking van een stadionverbod zijn:

– de KNVB heeft al een sanctie opgelegd en

– er is vrees voor verstoring van de openbare orde buiten het stadion. 

Een meldplicht kan eventueel in combinatie met een groepsverbod en/of een gebiedsverbod worden opgelegd.

Nota bene 

Bij een stevige verdenking van een strafbaar feit, kan een meldingsplicht door de officier van justitie worden opgelegd. Deze gedragsaanwijzing van de officier van justitie prevaleert boven een maatregel van de burgemeester. 

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen