Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

Casusoverleg

Een casusoverleg is een lokale overlegstructuur waarin professionals van verschillende organisaties individuen bespreken waar zorgen over bestaan. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld, vaak bestaand uit een combinatie van verschillende maatregelen.

Doelgroep
Personen die in aanmerking komen voor een persoonsgerichte aanpak. Vaak gaat het om personen waarbij sprake is van verschillende problemen.

Doel
Sommige problemen zijn zo complex dat er meerdere organisaties nodig zijn om tot een oplossing te komen. Het doel van een casusoverleg is dat verschillende organisaties met elkaar om de tafel gaan zitten om, onder regie van een procesregisseur, gezamenlijk een doorbraak te bewerkstelligen.

Werkwijze
Een casusoverleg is een multidisciplinair overleg. Organisaties die kunnen deelnemen aan het ‘casusoverleg Voetbal’ zijn de gemeente (OOV), het Openbaar Ministerie, de politie en de voetbalclub. De samenstelling (en inzet) van ketenpartners hangt af van de casuïstiek die wordt besproken.

Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van een procesregisseur. De deelnemers delen vanuit verschillende invalshoeken informatie over een casus. Samen komen zij tot een gezamenlijk ‘toestandsbeeld’ en maken zij een voorstel voor een plan van aanpak (de PGA). 

Het plan van aanpak legt concrete afspraken vast over interventies op het gebied van zorg en veiligheid, de inzet van partners en eventuele vervolgstappen en monitoring. Aan het einde van het overleg worden afspraken gemaakt over wie wat gaat doen om het plan van aanpak uit te kunnen voeren. 

Ook wordt afgesproken of een casus terugkomt in een vervolgoverleg of dat de casus kan worden afgeschaald. In de praktijk gaat het meestal om meerdere casusoverleggen.

Door privacywetgeving zijn de mogelijkheden voor het delen van gegevens voor een casusoverleg niet onbeperkt. Het toevoegen van zorginformatie (denk aan werk-/inkomen, scholing, gezondheidsinformatie, lagere intelligentie en verslavingsproblematiek) aan de veiligheidsinformatie is wettelijk niet mogelijk vanwege de huidige privacywetgeving.  Wanneer het vermoeden bestaat dat zorg een belangrijke rol kan spelen in een casus, dan kan bijvoorbeeld door de politie een ‘zorgmelding’

Organisatie
Gemeenten zijn verantwoordelijk het casusoverleg binnen de persoonsgerichte aanpak.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in de rubriek PGA Voetbal

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen