Zoek
Sluit dit zoekvak.

Maatregel

Lokaal stadionverbod (civielrechtelijk)

Om voetbalgerelateerd wangedrag in het stadion tegen te gaan, kan een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) een supporter een lokaal stadionverbod opleggen. Dit stadionverbod geldt vóór, tijdens en na afloop van de voetbalwedstrijd(en), in het eigen stadion.

Een lokaal (civielrechtelijk) stadionverbod kan worden opgelegd als een supporter de huisreglementen van de BVO of de standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt. De BVO kan ook een lokaal stadionverbod opleggen als het wangedragbuiten het eigen stadion plaatsvindt. In het huisreglement van de club dienen daar dan wel voorschriften over te zijn opgenomen.

In de standaardvoorwaarden van de KNVB staat onder meer:

  • Het is verboden zich in het stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen. (Artikel 8.5)
  • Aanwijzingen van/namens de stadiondirectie en/of clubbestuur, stewards, stadionspeaker, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het publiek te worden opgevolgd. (Artikel 3.6)

Gedragscommissie

Binnen veel BVO’s worden de overtredingen van huisregels en de standaardvoorwaarden van de KNVB meestal beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze advies- of gedragscommissie bepaalt of adviseert of een lokaal civielrechtelijk stadionverbod moet worden opgelegd. Strafrechtelijke zaken (of zaken waarin aangifte is gedaan) worden niet door deze commissie behandeld. Die zaken lopen altijd via politie en justitie.

Termijn

De BVO bepaalt zelf de termijn voor het lokale stadionverbod. Uiteraard zal de ernst van de overtreding hierbij leidend zijn.

Handhaving

Het lokale stadionverbod wordt door de BVO zelf gehandhaafd. De seizoen- en/of clubkaart wordt geblokkeerd en de BVO stelt o.a. haar stewards op de hoogte van het verbod. 

Wanneer de supporter het lokale stadionverbod overtreedt en toch bij wedstrijden aanwezig is, kan de BVO bij de politie aangifte doen van lokaalvredebreuk. Daarnaast kan de BVO de KNVB verzoeken om de supporter een landelijk stadionverbod op te leggen.

Ketenvoorziening Voetbal (KVV) 

BVO’s zijn niet verplicht om een lokaal stadionverbod bij de KNVB te melden. Zij kunnen de lokale stadionverboden verwerken in de Ketenvoorziening Voetbal (KVV). Dit is een systeem waarmee BVO’s, de KNVB, de politie, het OM en gemeenten elkaar informeren over de wedstrijdorganisatie, incidenten en afhandeling van waarschuwingen en maatregelen. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) beheert dit systeem.

Overige vormen

Naast het lokaal civielrechtelijk stadionverbod, is het mogelijk een landelijk civielrechtelijk stadionverbod op te leggen (de uitvoering hiervan ligt in handen van de KNVB). Verder zijn er verschillende mogelijkheden om een gebiedsverbod of meldplicht op te leggen.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen