Search
Close this search box.

Interventies

Gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te beschermen tegen overlast. Degene voor wie het verbod geldt, mag dan gedurende een bepaalde termijn niet in een bepaald gebied komen. Een gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Dit gebiedsverbod is mogelijk op grond van artikel 172a van de Gemeentewet. Dat artikel is speciaal geïntroduceerd ten behoeve van de Voetbalwet (MBVEO).

Voorwaarden

De voorwaarden voor een gebiedsverbod, opgelegd door de burgemeester, zijn:

  • Er is sprake van een persoon die individueel of in groepsverband de openbare orde ernstig of herhaaldelijk heeft verstoord of bij groepsgewijze ordeverstoring een leidende rol heeft gehad;
  • Er bestaat ernstige vrees voor verdere verstoringen van de openbare orde. Dit moet blijken uit concrete aanwijzingen, bijvoorbeeld het feit dat een persoon in het verleden betrokken is geweest bij ordeverstoringen*;
  • De burgemeester mag geen gebiedsverbod opleggen als de officier van justitie dat al heeft gedaan (voor hetzelfde gebied). Het is daarom verstandig dat de burgemeester eerst met de officier van justitie overlegt.
  • Voordat de burgemeester een gebiedsverbod oplegt, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 Awb).

* Herhaaldelijke ordeverstoring was tot 2022 een voorwaarde. Door aanscherping van de MBVEO is dat bij ernstige verstoring van de openbare orde nu niet langer het geval.

Termijn

De burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen voor negentig afzonderlijke dagen. Deze dagen kunnen verspreid worden over een periode van maximaal twee jaar. 

Voor welke periode een gebiedsverbod wordt opgelegd, hangt af van de frequentie, de aard en de ernst van de overlast, maar ook van de achtergrond van de ordeverstoorder.

De maatregel kan worden uitgebreid of verlengd, indien nieuwe feiten en omstandigheden daar aanleiding toe geven. Het gebiedsverbod kan maximaal drie keer met negentig dagen worden verlengd. De maatregel kan worden ingetrokken als blijkt dat er voldoende garanties zijn dat herhaling is uitgesloten.

Uitwedstrijden

Indien de burgemeester vreest dat de overlastgever ook in een andere gemeente de openbare orde zal verstoren, mag deze het gebiedsverbod tevens voor een andere gemeente opleggen (bijvoorbeeld bij uitwedstrijden). De burgemeester van een andere gemeente kan de burgemeester daar ook om vragen.

Bekendmaking

Een gebiedsverbod wordt (middels een beschikking) schriftelijk bekendgemaakt aan de betrokken overlastpleger. In de beschikking staat op grond van welke gedragingen het gebiedsverbod wordt opgelegd en op welke plaatsen en tijdstippen de geadresseerde de openbare orde heeft verstoord. 

Online gebiedsverbod

In 2021 werd door de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma voor het eerst een online gebiedsverbod opgelegd. Het betrof iemand die op sociale media had opgeroepen tot rellen. Deze persoon werd gesommeerd zich te onthouden van online uitlatingen die zouden kunnen leiden tot wanordelijkheden in de stad, zoals oproepen om de openbare orde te verstoren. Dit op straffe van een dwangsom van 2.500 euro. Deze maatregel is niet onomstreden. Het onlinegebied kent immers geen territoriale grenzen. Tegen het besluit van de Utrechtse burgemeester is inmiddels bezwaar gemaakt. Er is nog geen rechterlijke uitspraak gedaan.

Aanvullende maatregelen

Een gebiedsverbod kan ook door de burgemeester worden ingezet als versterking van een stadionverbod. De burgemeester moet de noodzaak van deze aanvullende maatregel wel goed motiveren.

De voorwaarden voor een gebiedsverbod als versterking van een stadionverbod zijn:

– de KNVB heeft al een sanctie opgelegd en

– er is vrees voor verstoring van de openbare orde buiten het stadion. 

Een gebiedsverbod kan eventueel in combinatie met een meldplicht en/of een groepsverbod worden opgelegd.

Nota bene

Bij verdenking van een strafbaar feit kan de officier van justitie een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. Wanneer deze een gebiedsverbod heeft opgelegd, kan de burgemeester geen gebiedsverbod of groepsverbod opleggen voor datzelfde gebied.

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, kan de strafrechter een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen